മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസൈനിങ് കമ്പനിയിലേക്ക് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply