തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീ ഗണേശ ജ്വല്ലറി യിലേക്ക് ടാലി അറിയാവുന്ന ലേഡി അക്കൗണ്ടൻറിൻറെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9846277933 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply