മെട്രോ ജങ്ഷനിൽ പ്രവർത്തികുന്ന മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ലേബർറൂമിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള നഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 7012693413.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here