തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തമ്പാനൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഏജൻറ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 2329496 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply