ലോഡ് കൃഷ്ണ ബിൽഡേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് സെയിൽസ് ഹെഡ്, ചീഫ് എൻജിനീയർ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ, അക്കൗണ്ടൻറ്, ഇൻറീരിയർ ഡിസൈനർ, ബില്ലിംഗ് എൻജിനീയർ, സെക്യൂരിറ്റി എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9767808135എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here