കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഡ്വൈസർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8137892484 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply