കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മിനാർ ഗോൾഡ്ലേക്ക് സെയിൽസ്മാൻ, അക്കൗണ്ടൻറ്, മാർക്കറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9746198543 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply