തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിൽ ഫൈസ്റ്റാർ റിസോർട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോട്ടസ് ബ്യൂട്ടിപാർലർ ലേക്ക് ബ്യൂട്ടീഷൻ മാരെയും ഓഫീസ് ഇൻ ചാർജ് ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9747034519 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply