പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പശു ആട് ഫാം മുകളിലേക്ക് ഹെൽപ്പർ മാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9846011239 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply