ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കര യിലെ റബ്ബർ മാറ്റ് നിർമ്മാണ ശാലയിലേക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447281345 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply