എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടവന്ത്രയിലേ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ടെലി കോളറിന ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9072211443 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply