എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സോൺ എന്റെർപ്രൈസിന്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9400324872 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply