കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മാനേജ്‌മന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ടി ടി സി യും ടെറ്റും ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9895575766 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply