കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആയുർ കെയറിൻറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 918551964 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply