എറണാകുളം ജില്ലയിലെ റോസ് ഇലക്ട്രിക്കൽസിലേക്ക് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8129805083 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply