കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെസ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ കാർ മെ ക്കാനിക്കിനെ (ഡീസൽ, പെട്രോൾ) ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9387123451, 8138081092.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here