കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെസ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ട്രസ് വർക്ക് അറിയാവുന്ന ഫാബ്രിക്കേറ്ററെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9946597485.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here