കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സൈൻ ബോർഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനർ, മാർക്കറ്റിങ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, വെൽഡർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 98411322.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here