തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഐ.ടി. കമ്പനിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here