തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അ പേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേ ക്ക് അയയ്ക്കുക.

Leave a Reply