ആലുവയിലെ പെയിൻറ് കടയിലേക്ക് കംപ്യൂട്ടർ മിക്സിങ് അറിയുന്നവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 7025581111.

Leave a Reply