കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകരയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ്നെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ : 9847011278.

 

Leave a Reply