കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോവൂർ റോസ് ഭവനിലേക്ക് സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8921679385.

Leave a Reply