വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റയിലുള്ള ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഹെഡ്, സെൻറർ മാനേജർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ, എം.ഐ.എസ്. ഹെഡ്, മൊബിലൈസേഷൻ ഹെഡ്, പ്ലസ്മെൻറ് ഹെഡ്, ട്രെയിനർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 7356110033, 0493 6206062.

Leave a Reply