ആലുവയിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റികളെയും സൂപ്പർവൈസറെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 851923318, 9745162101.

Leave a Reply