കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിലുള്ള ശോഭ ടെക്റ്റൈൽസിലേക്ക് അക്കൗണ്ടൻറ്, സെയിൽസ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 70345 77204.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here