കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനിയിലേക്ക് ഗോഡൗൺ സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9847496767, 7034816669.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here