തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൂർക്കഞ്ചേരിയിലുള്ള മാക്സ് വെല്ലിലേക്ക് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർ, ക മർകെയർ എക്സിക്യുട്ടീവ്, ടെലി കോളർ, കളക്ഷൻ സ്റ്റാഫ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8606676065, 8139850095

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here