കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ദന്താശുപത്രിയിലേക്ക് നഴ്സി ങ് സ്റ്റാഫിനെയും ക്ലീനിങ് സ്റ്റാ ഫിനെയും ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 8848318616.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here