കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ ഒരു വർഷ പിജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾക്ക് 21 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ജേണലിസം & കമ്യൂണിക്കേഷൻ, ടിവി ജേണലിസം, പി ആർ & അഡ്വർടൈസിങ് കോഴ്സുകളുണ്ട്. യോഗ്യത: ബിരുദം. ഈവർഷം മേയ് 31ന് 35 വയസ്സ് കവിയരുത്. പട്ടിക, ഒഇസി വിഭാഗക്കാർക്ക് 2 വർഷം ഇളവുണ്ട്. ഈ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഫീസിളവുമുണ്ട്. ഓൺലൈൻ അഭിരുചിപരീക്ഷയും ഇന്റർവ്യൂവും വഴിയാണു പ്രവേശനം. വിശദ വിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷയ്ക്കും www. keralamediaacademy.org

അപേക്ഷാഫീസ് 300 രൂപ (പട്ടിക, ഒഇസി വിഭാഗക്കാർക്ക് 150 രൂപ). ഇ-ട്രാൻസ്ഫർ / ജി-പേ / ബാങ്ക് മുഖേന അടച്ച രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. ഫോൺ: 0484 2422275

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here