എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അങ്കമാലിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ജെൻസ് ബ്യൂട്ടിപാർലറിലേക്ക് ബ്യൂട്ടീഷനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9961390778 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply