കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബിൽഡർ കമ്പനിയിലേക്ക് ആർക്കിടെക്ട്, സ്ട്രക്ച്ചറൽ എൻജിനീയർ, ഡ്രാഫ്റ്സ്മാൻ, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന മെയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply