കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വീട്ടൽ ഫർണീടെക്കിലേക്ക് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, അസംബ്ലേഴെസ്, ട്രെയിനീസ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഐടിഐ, ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന മെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply