ചോറ്റാനിക്കരയിലെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9995170239 നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply