മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേഴ്സ് നേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ലാബ് ട്രെയിനിങ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 8921858399 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply