കൈലാസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻലേക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരെ ആവശ്യമുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ [email protected] എന്ന ഇമെയിൽ ഐ യിലേക്ക് ബയോഡേറ്റ അയക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here