അസ്ത്ര ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻറെ റസ്റ്റോറൻറിലേക്ക് ഷെഫ്, സൂപ്പർവൈസർ, സർവീസ് കൂ, കിച്ചൺ അസിസ്റ്റൻറ്, പാക്കിങ് മെഷിൻ ഓപ്പറേറ്റർ, ഫുഡ് പ്രൊസസിങ് പായ്ക്കേഴ്സ്, ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0484 4022411, 7736096801.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here