നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായപരിധി 45 വയസ്സ്. ഫോൺ: 8136953475,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here