പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കര അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫാമിലേക്ക് ലേഡി സ്റ്റാഫിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 9946003035, 9048003035.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here