മൾട്ടി കാർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഓഫീസർ, ക്ലാർക്ക് എന്നിവര ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷകൾ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേ ക്ക് അയയ്ക്കുക. ഫോൺ: 9048474989.

Leave a Reply