ആലുവയിലെ ഐ.ടി.ഐയിലേക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപേക്ഷ [email protected] എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക് അയയ്ക്കണം.

Leave a Reply