കാഞ്ഞിരംപാറയിലുള്ള ഗീത ആശുപത്രിയിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ, റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എന്നിവരെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  ഫോൺ: 9447803030, 9744867285.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here