കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലിക്കണ്ടിയിലെ എൻ.എ.എം. കോളേജിലേക്ക് കൊമേഴ്സ്, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫോൺ: 0490 2463067, 2464200

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here