തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പേരൂർക്കടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദന്തൽ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അസിസ്റ്റൻറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9567053134 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply