എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്ലേക്ക് മുൻപരിചയമുള്ള മാനേജറെ ആവശ്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447037129 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Leave a Reply